ตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ 85 จาก 96 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 88.54 %
ตัวชี้วัดที่ตำกว่าเกณฑ์ 11 จาก 96 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 11.46 %
Likes 41,410
70% Increase in 30 Days
Events 41,410
70% Increase in 30 Days
Comments 41,410
70% Increase in 30 Days