กลุ่มรายงาน

ข้อมูลประชากร

งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

เอ๊ะ

งานอนามัยแม่และเด็ก

งานยาเสพติด

ผู้สูงอายุ

งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

ข้อมูลการตายจาก ส่วนกลาง